Louhinta

Me muovaamme kiveä mahdollisuuksille

Kallio lohkeaa hiljalleen pienemmiksi kappaleiksi, kivenlohkareet jalostuvat hienoksi murskeeksi ja näin tulevien teiden sora on saanut alkunsa. Heidän viisaat liikkeensä ovat niin huolellisia ja taitavia, kun he kuuntelevat kallion hiljaista viestiä ja muovaavat kiveä mahdollisuuksille.

Aamun sarastuksen vaihtuessa illan hämärään alkaa kallion voima vähitellen väistyä ja he näkevät louhintatyönsä tuloksen: avoimen alueen, joka jää odottamaan uusia teitä ja rakennuksia.

kaksi louhinnan työntekijää tarkastelevat kallioseinämää

Avolouhinta

Avolouhinnan avulla voimme luoda tarvittavan tilan rakennusten perustuksille tai muokata maastoa suunnitellun rakennusprojektin vaatimuksia vastaavaksi. Käytämme erilaisia louhintatekniikoita, kuten räjäytystä sekä tarkkuuslouhintaa, varmistaaksemme tehokkaan ja turvallisen työn suorittamisen. Hoidamme ammattitaidolla talojen pohjalouhinnat, rakennusten pohjat, kadut, tiet, piha-alueet sekä sisäpihat.

Avolouhinta on yleisin käytetty työtapa puhuttaessa louhinnasta. Avolouhinnalla tarkoitetaan louhintaa, joka tapahtuu avoimen taivaan alla maanpinnalla. Avolouhintaa käyttämällä päästään usein suuriin louhintatehoihin vähäisemmillä kustannuksilla.

Yleisin louhintamenetelmä on kiintokallion irrottaminen räjäyttämällä. Räjäyttämistä käytetään yleisesti kallioperän murskaamiseen ja irrottamiseen asutuskeskuksissa sekä suurissa avolouhoksissa. Tämä tekniikka vaatii tarkkaa suunnittelua ja turvallisuustoimenpiteitä, mutta se on tehokas tapa käsitellä kovia kallioita ja suuria kiviä.

Tarkkuuslouhinta on kehitetty edistämään louhinnan tarkkuutta, ja menetelmällä pyritään vähentämään ylilouhintaa. Nykyään useammilla louhintakohteilla on erityisen tarkat louhintatoleranssit, joten tarvitaan tarkkuuslouhintaa. Tarkkuuslouhintaa käytetäänkin nykyään usein muiden louhintamenetelmien rinnalla. Muita louhintamenetelmiä ovat yleisesti kiilaus ja sahaus. Tarkkuuslouhintaan käytetään yleisesti irtiporausta, sahausta, köyhänmiehen railoa tai erilaisia rakolinjaporauksia.

Ympäristön huomioiminen on keskeinen osa louhinnan suunnittelua. Louhintatyö aloitetaankin yleensä työmaan ympäristön kartoituksella, jossa huomioidaan lähialueen kiinteistöt, rakennelmat, puistot, tunnelit, päiväkodit, koulut ja muut mahdolliset tärinälle alttiit kohteet. Lähikiinteistöt katselmoidaan: tarkastetaan ja kuvataan, jossa mahdolliset aiemmat halkeamat ja poikkeamat todetaan. Tarvittaessa lähimpiin kohteisiin asennetaan tärinämittarit.

Räjäytysten suunnittelu alkaa ympäristön ja lähikiinteistöjen kartoituksesta saatujen tietojen perusteella. Työmaan ensimmäinen räjäytys on niin sanottu koeräjäytys, jossa selvitetään kallion tärinänjohtavuuskerroin ja kallion lohkaroituminen. Saaduilla tuloksilla pystymme suunnittelemaan tehokkaan ja turvallisen louhintatavan.

Avolouhinnan ansiosta infratyömailta saadaan jatkuvasti kiviainesta rakennustuotannon tarpeisiin. Räjäytyksistä syntyvä louhe voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennusmateriaalien tai teiden rakenteiden valmistukseen.

Kanaalilouhinta

Kanaalilouhinta on tehokas menetelmä vesi- ja viemärilinjojen, salaojien sekä kaapelikanavien toteutukseen. Kanaalilouhinta mahdollistaa korkealaatuisen lopputuloksen vaativissakin kaupunkiympäristöissä.

kallion louhintaa suorittavat kaksi terrawisen työntekijää kaupunkiympäristössä

Vedenalainen louhinta

Vedenalaisen louhinnan avulla voidaan madaltaa kalliopinnan korkeutta vesistöissä monenlaisten tarpeiden mukaan. Vedenalainen louhinta on oikea valinta, kun kyse on väylistä, laitureista tai rannoista. Takaamme turvallisen vedenalaisen louhinnan myös erilaisten rakenteiden läheisyydessä.

Räjähteetön louhinta

Tarjoamme ammattitaitoista räjähteetöntä louhintaa monenlaisiin tarpeisiin. Palvelumme kattavat useita tehokkaita menetelmiä, kuten hydraulisen kiilauksen, lujituksen, irtiporauksen, vaijerisahauksen ja kemiallisen paisunta-aineen irrotuksen. Räjähteetön louhinta on erinomainen vaihtoehto kohteisiin, joissa perinteisten räjäytystöiden käyttö ei ole mahdollista tai suositeltavaa.

räjähteetöntä louhintaa terrawisen työmaalla
Ota yhteyttä
esa soininen louhinnan yksikönjohtaja

Esa Soininen
Yksikönjohtaja
Louhinta
040 716 9901
esa.soininen@terrawise.fi