Tietosuojaseloste TerraWise Oy

1. Rekisterinpitäjä

TerraWise Oy (”jäljempänä Terrawise”)
Y-tunnus: 0756091-6
Niittyläntie 5
00620 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Antti Matikainen
040 162 8808
antti.matikainen@terrawise.fi

3. Yrityksen toiminnassa syntyvät seuraavat henkilörekisterit:

Markkinointi- ja asiakasrekisteri

  • Nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkiyhteys. Lisäksi Terrawise saattaa käsitellä muita asiakaspalvelusuhteen toimimiseksi edellyttämiään tietoja. Tietoja kerätään vain siltä osin kuin on tarpeen.
  • Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja siihen asiallisessa yhteydessä olevan suhteen hoitamiseksi, kuten asiakasviestintään ja palveluiden tuottamiseen (mukaan lukien verkkokauppa ja tarjouspyynnöt) ja personointiin. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin. Käsittelyperusteena markkinoinnin osalta on oikeutettu etu ja asiakassuhteen edellyttämien toimien osalta sopimus.

Työntekijärekisteri

  • Nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilinumero, veronumero, kuva. Lisäksi rekisterissä voidaan käsitellä muita työsuhteen edellyttämiä tietoja.
  • Työntekijän henkilötietoja käsitellään työsuhteesta syntyvien velvoitteiden, kuten palkanmaksun ja yhteydenpidon toteuttamiseksi. Käsittelyperuste työntekijän tietojen käsittelylle on sopimus.

4. Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Terrawise käsittelee hallussaan olevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti huolellisuusperiaatetta noudattaen. Terrawise noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietojen käsittelyn minimoinnin periaatetta, jonka mukaan tietoja käytetään vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä ja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee osoittaa tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä tämän selosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

6. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

7. Tietojen luovutus

Terrawise voi luovuttaa keräämiänsä henkilötietoja eteenpäin konserninsa sisällä yrityksen toimintojen varmistamiseksi. Lisäksi Terrawise voi luovuttaa henkilötietoja luotetuille yhteistyökumppaneilleen, alihankkijoille tai viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Mikäli tietoja luovutetaan kolmannen osapuolen käsiteltäväksi, varmistaa Terrawise, että henkilötietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja käsitellään vain siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty, ja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään huomioiden erityisesti kansallinen erityislainsäädäntö ja muutoinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamat minimisäilytysajat.