Arvot — Mikä tukee toimintaamme?

Yhteistyö

Ammattitaito

Vastuullisuus

Yhteistyö — Takaa kaikkien menestymisen

 • Ym­mär­räm­me yh­teis­työn tär­key­den ja teem­me sen mah­dol­li­sek­si toi­sil­lem­me, yh­teis­työ­kump­pa­neil­lem­me ja sidosryhmillemme, ihmisten arvostuksen, kunnioituksen ja positiivisen palveluasenteen avulla

 • Nou­da­tam­me yh­tei­ses­ti so­vit­tu­ja pe­li­sään­tö­jä

 • Arvostamme, kunnioitamme ja kannustamme toisiamme ja iloitsemme onnistumisista yhdessä
 • Luo­tam­me toi­siim­me ja jaam­me työn te­ke­mi­sen kan­nal­ta tar­vit­ta­vat tie­dot ja tai­dot toi­sil­lem­me
 • Hyödynnämme osaamistamme tarvittaessa yli yksikkörajojen
 • Toiminta kanssamme on sujuvaa, miellyttävää ja tuloksellista

Ammattitaito — Olemme ylpeitä työstämme ja tahdomme sen näkyvän

 • Arvostamme omaa ja työyhteisömme ammattitaitoa jota pyrimme jatkuvasti parantamaan avoimen ja kannustavan vuoropuhelun avulla, henkilöstön koulutusten, sekä innovatiivisten menetelmien hyödyntämisen kautta

 • Varmistamme toimintamme jatkuvuuden vakioimalla tekemisemme, jonka toimivuutta arvioimme säännöllisesti, tähdäten toimintamme parantamiseen

 • Kan­nam­me jo­kai­nen vas­tuun siitä, että asiat ete­ne­vät su­ju­vas­ti, sovitusti ja ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta jär­ke­väs­ti

 • Puutumme asiallisesti epäkohtiin ja välitämme siitä tiedon organisaatiossa vastaavalle henkilölle, jotta epäkohdan juurisyyt voidaan korjata

 • Keräämme asiakkailtamme palautetta toimintamme edelleen kehittämiseen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamista varten

 • Luomme asiakkaalle arvoa kunnioittamalla hankkeidemme menestystekijöitä

Vastuullisuus — On tärkeää toiminnassamme

 • Minimoimme toimintamme negatiiviset vaikutukset oma-aloitteisesti

 • Liiketoimintamme on taloudellisesti kannattavaa, yhteiskunnallisesti merkittävää, asiakaskeskeistä ja läpinäkyvää

 • Huolehdimme lakisääteisistä velvoitteistamme, henkilöstömme hyvinvoinnista, tasa-arvosta ja osaamisesta

 • Toimimme turvallisuussertifikaatin mukaisesti, luomme turvalliset työolosuhteet ja edistämme 0 -tapaturmaa-ajattelua

 • Toimimme ympäristösertifikaatin, lakien ja määräysten mukaisesti, sekä pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia

 • Edellytämme omassa ja aliurakoitsijoidemme toiminnassa eettisten toimintaperiaatteidemme noudattamista