Vastuullisuus

Pienistä arkisista teoista suuriin muutoksiin

Meille vastuullisuus ei ole pelkkä sana, vaan on yksi arvoistamme ja ohjaa kaikkea toimintaamme. Olemme jakaneet vastuullisuutemme neljään pääteemaan: työturvallisuus ja hyvinvointi, ympäristö sekä palvelulupaus. Vastuullisuus tarkoittaa meille pieniä arkisia tekoja, joista syntyy suuria muutoksia. Suurimpana muutoksena olemme hiljattain käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on edistää rakentamisen hiililaskentaa.

Kohti edistyksellistä hiililaskentaa

Olemme käynnistäneet talven 2024 aikana vastuullisuusraportointiin,  päästölaskentaan ja työmaiden hiililaskentaan liittyvän kehitysprojektin.

Vastuullisuusraportointi toteutetaan CSRD:n mukaisesti. Tulemme raportoimaan kuluvan vuoden aikana vuoden 2023 ESG-tapahtumat sekä laskemaan vuoden 2023  toimintamme päästöt. Jatkossa raportointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä vuosittain.

Meillä on kyvykkyys toteuttaa työn aikaista hiililaskentaa manuaalisesti. Hiililaskentaan liittyvän kehitysprojektin tavoitteena on automatisoida hiililaskenta mahdollisimman pitkälle, joko hyödyntäen tietovarastossamme ostolaskujen rivitason tietoja, hiilen laskenta- ja todentamisperusteena tai toteuttaa hiililaskenta perustuen tarjouslaskentaohjelmistosta saatavaan panoskohtaiseen tietoon, jota täydennetään työn aikana toteumatiedolla. Selvitystyö hiililaskentamenetelmän valintaan on käynnissä.

henkilö kirjoittaa tietokoneella toimistossa

Vastuullisuus – kuinka toimimme?

Työturvallisuus ja hyvinvointi

Tarjoamme työntekijöillemme turvalliset työolosuhteet sekä kattavan terveyshuollon. Noudatamme työmaillamme työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Ennaltaehkäisemme riskejä ja tapaturmia työturvallisuuskoulutuksilla sekä kartoitamme toimintamme riskit, jotta voimme ennakoida ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi. Teemme jatkuvasti töitä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi, varmistaaksemme henkilöstömme jaksamisen töissä. Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö.

Ympäristö

Kartoitamme toimintamme ympäristövaikutukset ja huomioimme kaikkien hankkeiden viranomais- ja ympäristövaatimukset. Pyrimme aina poistamaan tai minimoimaan työmaidemme haitat ympäristölle. Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme lähiympäristölle ja sidosryhmille sekä pyrimme parantamaan toimintaamme saamamme palautteen pohjalta. Käytämme CE-merkittyjä ja turvallisia rakennusmateriaaleja sekä lajittelemme työmaillamme syntyvät jätteet.

Palvelulupaus

Tavoitteemme on toimittaa laadukas lopputulos tyytyväiselle asiakkaalle sovitussa aikataulussa. Työntekijämme ovat alansa ammattilaisia, ja kalustomme on uusinta teknologiaa. Panostamme työnsuunnitteluun ja ajantasaiseen laadunhallintaan. Näillä keinoilla takaamme laadukkaan, tehokkaan ja turvallisen työskentelyn sekä kerralla valmiin lopputuotteen. Nykyaikaisella kalustollamme voimme toteuttaa asiakkaidemme vaativimmatkin toiveet.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Käytössämme on Whistleblowing-ilmoituskanava. Ilmoituskanavan kautta kuka tahansa, kuten työntekijämme, asiakkaamme ja muut sidosryhmämme, voivat ilmoittaa havainnoista väärinkäytöksiin ja muuhun epäeettiseen toimintaan liittyen.

Ilmoituksen voi jättää kanavaan joko täysin anonyymisti tai omalla nimellä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, suojellen yksityisyyttä. Ilmoituskanavan tarkoituksena on edistää vahvaa organisaatiokulttuuria ja läpinäkyvyyttä sekä havaita väärinkäytöksiä ja muita eettisten periaatteiden vastaisia toimia varhaisessa vaiheessa.

TerraWise Oy:n vastuullisen liiketoiminnan eettiset toimintaperiaatteet

Sitoudumme vastuulliseen liiketoimintaan kaikessa toiminnassamme ja edellytämme sitä myös tavarantoimittajilta ja aliurakoitsijoilta. Voiton tavoittelu ei koskaan oikeuta toimimaan lain tai toimintaohjeiden vastaisesti. Edellytämme alla mainittujen toimintaperiaatteiden noudattamista jokaiselta työyhteisömme jäseneltä ja yhteistyökumppaneiltamme.

Lakien noudattaminen

TerraWise noudattaa lakeja ja säädöksiä, ja edellyttää sitä myös yhteistyökumppaneiltaan.

Ihmisoikeudet ja työntekijät

TerraWise kunnioittaa jokaisen työntekijän oikeuksia yksilönä ja tarjoaa kaikille yhtäläiset työmahdollisuudet. TerraWise ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia. TerraWise ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä, ei minkäänlaista pakkotyön muotoa eikä muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Nollatoleranssi korruptioon ja lahjontaan

TerraWise ei hyväksy kiristystä, lahjontaa tai korruptiota omassa eikä yhteistyökumppaniensa toiminnassa. Älä tarjoa tai ota vastaan lahjoja, matkoja tai muita etuja, joita ei voi pitää kohtuullisina tai tavanomaiseen neuvottelu- tai edustustilaisuuteen liittyvinä vieraanvaraisuuden muotoina ja jotka voivat johtaa eturisti-riitaan. Merkkipäivä- ja joululahjojen hankinnassa sekä vastaanottamisessa tulee aina huomioida Verohallinnon kulloinkin voimassa oleva ohjeistus.

Kilpailulainsäädäntö

TerraWise kannattaa reiluja liiketoimintatapoja eikä käytä laittomia tai kilpailua rajoittavia kaupantekotapoja.

Luotettavuus

Liikesalaisuuksia käsitellään luottamuksellisina. Tämä koskee myös muita tietoja, joiden julkistamattomuus on olennaisen tärkeää TerraWiselle, sen sopimuskumppaneille ja näiden asiakkaille. Luottamuksellisuus jatkuu edelleen liikesuhteiden tai muiden sopimusvelvoitteiden päättymisen jälkeen.

Ympäristö

Pyrkimyksemme on tunnistaa, hallita ja pienentää toimintamme vaikutusta ympäristöön. Ympäristön huomioiminen on kaikkien TerraWisen työntekijöiden ja sen alihankkijoiden velvollisuus.

Työturvallisuus

Huolehdimme yhdessä siitä, että työpaikka on turvallinen, työntekijät käyttävät tarvittavia suojavälineitä, kaikki saavat riittävän perehdytyksen työhönsä ja työterveyshuolto toimii. Työntekijät ovat kattavasti tapaturmavakuutettuja, ja edellytämme tapaturmavakuutusta myös aliurakoitsijoiltamme. Päihteiden käytön suhteen noudatamme ehdotonta nollatoleranssia.